Jak se vyznat v labyrintu daní a odvodů povinného pojistného

V posledních dnech proběhla intenzivní jednání vlády a parlamentu zaměřená na zmírnění dopadu daňových předpisů a předpisů o sociálním a zdravotním pojištění na podnikatele, týkající se jak fyzických, i právnických osob. Důvodem je podpora ekonomiky v Nouzovém stavu vyhlášeného vládou souvislosti s pandemií koronaviru.  

 

Nejdříve stručné informace o daňových novinkách:

 

3. Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
4. Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.
5. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci.
6. Můžete požádat o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení.
7. ČSSZ zatím odložení možnosti platby záloh nevydala, pouze umožňuje jakákoliv podání činit emailem bez elektronického podpisu.
8. Hospodářská komora včera s MPSV jednala o kompenzacích za vyplácení mezd zaměstnancům, kteří sedí doma s 60% a výroba nefunguje = zatím bez výsledku.
9. Některé banky už zveřejňují možnosti odložení splácení úvěrů na 3 měsíce bez negativního zápisu do bankovní historie (tady se asi postupně přidá většina).3. Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
4. Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.
5. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci.
6. Můžete požádat o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení.
7. ČSSZ zatím odložení možnosti platby záloh nevydala, pouze umožňuje jakákoliv podání činit emailem bez elektronického podpisu.
8. Hospodářská komora včera s MPSV jednala o kompenzacích za vyplácení mezd zaměstnancům, kteří sedí doma s 60% a výroba nefunguje = zatím bez výsledku.
9. Některé banky už zveřejňují možnosti odložení splácení úvěrů na 3 měsíce bez negativního zápisu do bankovní historie (tady se asi postupně přidá většina).3. Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020.
4. Plošné prominutí správního poplatku za podání žádosti o posečkání nebo splátkování daně, žádosti o prominutí úroku z prodlení, resp. z posečkané částky, a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro žádosti podané do 31. července.
5. Finanční a Celní správa ale bude při kontrolní činnosti od 1. května po dobu 3 měsíců postupovat s maximální tolerancí a plnit pouze poradní funkci.
6. Můžete požádat o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení.
7. ČSSZ zatím odložení možnosti platby záloh nevydala, pouze umožňuje jakákoliv podání činit emailem bez elektronického podpisu.
8. Hospodářská komora včera s MPSV jednala o kompenzacích za vyplácení mezd zaměstnancům, kteří sedí doma s 60% a výroba nefunguje = zatím bez výsledku.
9. Některé banky už zveřejňují možnosti odložení splácení úvěrů na 3 měsíce bez negativního zápisu do bankovní historie (tady se asi postupně přidá většina).
1. Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

Toto opatření však neznamená, že se lhůta pro podání daňového přiznání ze zákona posouvá do začátku července 2020. Jde jen o prominutí porušení zákonné lhůty, která stále platí. Proto toto plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů včetně úroku z prodlení za opožděné zaplacení těchto daní však nemůže nahradit lhůty pro podání přiznání na základě plné moci pro advokáta či daňového poradce.

Důvody jsou hned čtyři.

A) V případě opožděného podání přiznání nelze totiž podle ust. § 36 odst. 4 daňového řádu žádat o další prodloužení lhůty pro podání přiznání (lhůta již uplynula).

B) Taktéž nelze po termínu pro podání daňového přiznání žádat o posečkání daně dle ust. § 156 odst. 1 a násl. daňového řádu.

C) Do dnešního dne nebyl také upraven režim záloh dle ust. § 38a odst. 1 zákona o daních z příjmů.

D) Na daňový subjekt může být pohlíženo jako na dlužníka (přesto, že sankce jsou odpuštěny. To může mít vliv na přístup správce daně při posuzování jiných nenárokových žádostí daňového subjektu, třeba žádosti dle bodu 2.  

Z tohoto důvodu doporučuji abyste znovu využili možnosti podání plných mocí daňovému poradci či advokátu k zpracování a podání daňového přiznání. Tam se totiž lhůta prodlouží ze zákona.      

 

2. Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody, jakkoliv související s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na všechny daňové subjekty. Tedy jde o jakoukoli daň (daň z přidané hodnoty, spotřební daň, silniční daň, majetkové daně), i o podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, ale záleží na individuálním posouzení případu.

 

3. Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020. Tady jde jen o prominutí té první nejmenší pokuty podle ust. § 101h odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty, kdy daňový subjekt podá kontrolní hlášení dodatečně, aniž by k tomu byl vyzván.

 

4. Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem. Tedy tento pokyn bude řešit sice promíjení všech pokut dle ust. § 101h odst. 1 písm. a) – d) zákona o dani z přidané hodnoty, ale rozhodování bude zcela individuální.

 

5. Nově by měla být plošně prominuta pokuta za opožděné podání přiznání k dani z nabytí dani nemovitého majetku, stejně jako v bodu 1. Toto opatření má pravděpodobně sjednotit postup u poplatníků z bezúplatnými příjmy z nabytého nemovitého majetku (z darování či dědictví) a poplatníků z úplatnými příjmy z nabytého toto majetku.

 

Naopak do dnešního dne nebylo vyřešeno prominutí lhůty pro vyúčtování daně ze příjmů ze závislé činnosti a pro vyúčtování srážkové daně, tedy platí stále, že tento termín byl do 20. 3. 2020, a prodlení s ním je normálně sankcionováno pokutou za pozdní podání i případným úrokem z prodlení.        

 

II. Nyní krátce k sociálnímu pojištění a zdravotnímu pojištění:

1. Termín pro podání Přehledu na správu sociálního zabezpečení za rok 2019 je upraven zákonem na 4. května 2020 a tento termín nebyl žádným zákonem a ani opatřením posunut.  

Tento přehled je však možno podat bez sankcí opožděně až do 3. 8. 2020 a ke stejnému dni je možno provést i platbu. Pokuta až 50 tis. Kč nebude na základě metodického pokynu ukládána a ministryně plošně odpustí všem penále z pozdě zaplacených plateb pojistného do dne 3. 8. 2020. OSVČ bude také umožněno podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude jí prominuto i penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu. OSVČ nemusí o toto odpuštění platby žádat. Změna platí automaticky od března do srpna a týká se osob vykonávajících hlavní i vedlejší výdělečnou činnost.

2. Od března do srpna živnostníci nemusí platit žádné povinné odvody na důchodové pojištění. Jediným odvodem bude platba nemocenského pojištění u dobrovolně pojištěných OSVČ.

a) OSVČ, která platí minimální zálohy, tomuto budou odpuštěny bez sanicí zálohy za březen až srpen 2020.

b) OSVČ, která platí zálohy vyšší než minimální, nemusí od března do srpna 2020 platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok ale zpětně doplatí za těchto 6 měsíců rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle vašeho zisku za rok 2020. Formuláře by měnily býti k tomuto postupu za rok 2020 přizpůsobeny.

Úprava zdravotního pojištění by měla kopírovat výše uvedenou úpravu sociálního pojištění. Současná právní úprava se den ze dne vyvíjí, je tedy možné čekat další změny. O nich se budu snažit vás informovat, dokud se situace neustálí.  

 

 

                                                                                                                                JUDr. Petr Vaněk