Opatření vlády v souvislosti s termínem podání daňového přiznání

Informace k termínu podání daňového přiznání a o opatřeních naší vlády a parlamentu v Nouzovém stavu v souvislostí s pandemií koronaviru:

1. Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020.
Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům)
automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň
bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti
prokazovat důvody související s koronavirem.
Hlavním cílem je zamezit
na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které
nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

2. Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem. Typicky
se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových
zaměstnanců, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti. Toto opatření
dopadne na všechny daně spravované orgány podřízenými Ministerstvu financí a na
všechny daňové subjekty. Tedy jde o jakoukoli daň (daň z přidané
hodnoty, spotřební daň, silniční daň, majetkové daně), i o podání vyúčtování
daně z příjmů ze závislé činnosti, ale záleží na individuálním posouzení
případu.

3. Plošné prominutí
pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč,
které
vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020. Tady jde jen o prominutí té první
nejmenší pokuty podle ust. § 101h odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané
hodnoty, kdy daňový subjekt podá kontrolní hlášení dodatečně, aniž by k tomu
byl vyzván.

4. Ze strany Generálního finančního ředitelství bude vydán pokyn tak, aby bylo možné individuálně prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1.
března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem. Tedy tento
pokyn bude řešit sice promíjení všech pokut dle ust. § 101h odst. 1 písm. a) -
d) zákona o dani z přidané hodnoty, ale rozhodování bude zcela
individuální.

Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů včetně úroku z prodlení za opožděné zaplacení těchto daní však nemůže nahradit lhůty pro podání
přiznání na základě plné moci pro advokáta či daňového poradce.

A) V případě opožděného podání přiznání nelze totiž podle ust. § 36 odst. 4 daňového řádu žádat o další prodloužení lhůty pro podání přiznání (lhůta již uplynula).

B) Taktéž nelze po termínu pro podání daňového přiznání žádat o posečkání daně dle ust. § 156 odst. 1 a násl.daňového řádu.

C) Do dnešního dne nebyl také upraven režim záloh dle ust. § 38a odst. 1 zákona o daních z příjmů.

Tedy odpuštění sankcí za pozdní podání přiznání k dani z příjmů nemůže nahradit zákonné posunutí lhůty pro podání přiznání. Z tohoto důvodu doporučuji abyste znovu využili možnosti podání plných mocí daňovému poradci či advokátu k zpracování a
podání daňového přiznání.      

V současné nouzové situaci snižuji sazby smluvní odměny za podání plných mocí za zpracování a podání daňového přiznání:

Právnická osoba                        3.000,- Kč

Fyzická osoba                            1.500,- Kč

Tato odměna zahrnuje jak zpracování plné moci a průvodního dopisu správci daně do 1. 4. 2020, tak následné zpracovánía podání daňového přiznání do 1. 7. 2020.